Hat, Eyes, Glass e Mounth


{{ $index + 1 }} Name: {{ o.texture }} Type: {{ o.type }}